VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI Stolní Voda s.r.o.

se sídlem Praha 4 - Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČ: 26208270, DIČ: CZ26208270

zapsané v obchodním rejstříku vedené Městským soudem v Praze, sp. zn. C 79826

1. Obecná ustanovení

 1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky upravují práva a povinnosti mezi společností Stolní Voda s.r.o. a klientem při dodávkách pramenité vody, výdejníků na vodu a jejich sanitací a dalšího zboží a služeb ze sortimentu společnosti Stolní Voda na základě smlouvy či objednávky klienta a jsou závazné pro všechny smluvní vztahy se společností Stolní Voda.
 2. Společnost Stolní Voda si vyhrazuje právo tyto Všeobecné obchodní podmínky kdykoli jednostranně upravit.
 3. Výdejníkem na vodu se myslí buď výdejník na barelovou vodu nebo výdejník na vodovodní řad (dále jen přístroj)
 4. Pramenitou vodou se myslí pramenitá voda dodávaná v barelech 18,9 a 11,3 litru.

2. Objednávání zboží

 1. Objednávka může být společnosti Stolní Voda  zaslána poštou na adresu sídla společnosti, telefonicky na telefonní číslo + 420 315 615 315 nebo tak, jak je uvedeno na internetových stránkách společnosti Stolní Voda viz kontakty, e-mailem na elektronickou adresu  info@stolnivoda.cz  nebo prostřednictvím eshopu na internetových stránkách společnosti Stolní Voda na adrese www.stolnivoda.cz.
 2. Objednávka bude vždy vyřízena v pracovní době zákaznického servisu a to pondělí – pátek od 08:00 – 16:00 hodin. Objednávky přijaté po 16.hod. budou zpracovány následující pracovní den.
 3. Klient je povinen uvést v objednávce tyto údaje:
  • Svou identifikaci, tj. zákaznické číslo nebo obchodní název či jméno a příjmení, sídlo/bydliště, IČ, DIČ, kontakt (telefon, fax, e-mailovou adresu), kontaktní osobu oprávněnou za klienta jednat.
  • Název objednávaného zboží podle katalogu a popřípadě také jeho popis.
  • Množství objednávaného zboží.
  • Adresu místa dodání zboží (nebude-li tento údaj uveden, má se za to, že zboží má být dodáno na adresu sídla/bydliště klienta).
  • Pracovní dobu pro dodání zboží.
 4. Nebude-li objednávka obsahovat náležitosti dle předchozího článku, je považována za neúplnou. Společnost Stolní Voda se v takovém případě pokusí kontaktovat klienta a vyzvat ho k jejímu případnému zpřesnění nebo doplnění. Okamžikem doručení údajů zpřesňujících nebo doplňujících se objednávka považuje za úplnou.
 5.  Bezprostředně po doručení úplné objednávky společnost Stolní Voda zkontroluje, zda má požadované zboží na skladě. Pokud požadované zboží na skladě není, popřípadě není k dispozici v požadovaném množství, kontaktuje společnost Stolní Voda klienta a nabídne dodání alternativního plnění. Je-li dodání požadovaného zboží možné pouze v delším dodacím termínu, společnost Stolní Voda klienta na tuto skutečnost upozorní.

3. Kupní cena zboží

 1. Kupní cena zboží bude určena dle aktuálního ceníku společnosti Stolní Voda. Aktuální ceny je vždy vystaveny na internetových stránkách společnosti Stolní Voda www.stolnivoda.cz.
 2. Společnost Stolní Voda si vyhrazuje právo jednostranně upravit cenu zboží oproti ceně uvedené na stránkách Stolní Vody. Společnost Stolní Voda bude klienta o těchto změnách vhodným způsobem informovat.

4. Podmínky a typy smluv, uzavření smlouvy

 1. V případě uzavření smlouvy se společností Stolní Voda je předmětem smlouvy nájem přístroje nebo jeho prodej, případně smlouva o dodávkách pramenité vody. Po celou dobu smluvního vztahu se klient zavazuje nechávat provádět společnost Stolní Voda sanitace přístroje.
 2. Klient podpisem smlouvy výslovně prohlašuje, že ke dni podpisu smlouvy byl společností Stolní Voda seznámen s hodnotou přístroje v případě prodeje, která je uvedena ve smlouvě.

5. Splatnost kupní ceny a platební podmínky

 1. Klient je povinen uhradit kupní cenu za dodané zboží bezhotovostním převodem na účet společnosti Stolní Voda uvedený na daňovém dokladu nebo v hotovosti při předání zboží.
 2. V případě bezhotovostního převodu se kupní cena považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu společnosti Stolní Voda uvedeného na daňovém dokladu. Dokladem o platbě v hotovosti se rozumí daňový doklad, na kterém je uvedena platba v hotovosti.
 3. Splatnost daňového dokladu je 7 dnů.
 4. V případě, že se klient ocitne v prodlení se zaplacením svého peněžitého závazku nebo jeho části, je povinen společnosti Stolní Voda zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
 5. Společnost Stolní Voda je oprávněna vyžadovat po klientovi, který má vůči společnosti Stolní Voda neuhrazené závazky po splatnosti, platbu v hotovosti před předáním zboží. Pokud klient tuto podmínku neakceptuje, vyhrazuje si společnost Stolní Voda právo dodat mu objednané zboží až poté, co veškeré své závazky vůči společnosti Stolní Voda uhradí.

6. Podmínky dodání zboží

 1. Společnost Stolní Voda dodá zboží na své náklady na dohodnutou adresu v pracovní dny a ve své pracovní době, která je pondělí – pátek od 08:00 – 17:00 hodin.
 2. Není-li mezi společností Stolní Voda a klientem dohodnuto jinak, zavazuje se společnost Stolní Voda dodat objednané zboží v co nejkratším termínu.
 3. Termíny dodání nadstandardního zboží (např. Nives TOP soda POU), se stanovují dohodou v závislosti na termínech dodávek dodavatelů.
 4. Spolu s dodaným zbožím společnost Stolní Voda vždy předá klientovi daňový doklad, případně dodací list, v němž je uvedena přesná identifikace dodaného zboží a jeho množství. Klient je povinen po zkontrolování zboží dodací list nebo daňový doklad podepsat (čitelně + podpis + razítko) a potvrdit tak převzetí zboží. Neučiní-li tak, je prodávající oprávněn odmítnout zboží klientovi předat.
 5.  Klient je povinen společnost Stolní Voda neprodleně písemně informovat o jakékoli změně místa dodání zboží nebo osoby oprávněné k převzetí zboží. Společnost Stolní Voda neodpovídá za škodu způsobenou nesprávným nebo opožděným dodáním zboží, byla-li způsobena porušením povinnosti klienta podle tohoto článku.
 6. Nebezpečí vzniku škody na zboží přechází na klienta okamžikem převzetí dodaného zboží. Každá faktura bude obsahovat vedle dalších, zákonem požadovaných náležitostí, také tyto údaje:
  • Označení a číslo faktury 
  • Název, sídlo, IČO, DIČ prodávajícího a klienta, údaje o zápisu v obchodním rejstříku (soud, oddíl, číslo vložky).
  • Bankovní spojení prodávajícího.
  • Datum splatnosti.
  • Popis dodaného zboží/služby a jeho množství.
  • Cena bez DPH, DPH, celkem částku k úhradě.
 7. Klient je oprávněn do data splatnosti fakturu vrátit (tj. prokazatelným způsobem doručit společnosti Stolní Voda), obsahuje-li nesprávné cenové údaje, nebo chybí-li ve faktuře některá z náležitostí. Spolu s vrácenou fakturou je klient povinen písemně specifikovat vady, které dle jeho názoru faktura vykazuje. V případě, že je faktura skutečně vystavena chybně, společnost Stolní Voda vystaví klientovi novou. Povinnost klienta zaplatit kupní cenu ve lhůtě splatnosti uvedené na původní faktuře není dotčena, ledaže vada faktury spočívá v nesprávně určené výši kupní ceny. Lhůta splatnosti v takovém případě běží od doručení opravené faktury klientovi.

7. Reklamace a záruční doba

 1. Klient je povinen si při převzetí zboží zkontrolovat stav a funkčnost zboží. Nesprávné množství a zjevné vady zboží při dodávce je klient povinen reklamovat ihned, jinak jeho nároky zanikají. V reklamaci je klient povinen vady popsat, popřípadě uvést, jak se projevují.
 2. Na dodávané zboží je klientovi poskytnuta záruční doba stanovená zákonem.
 3. Pro případě že klient jedná při uzavírání smlouvy v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se společností Stolní Voda, smluvní strany si sjednávají, že revize a kontroly výdejníků na vodu (přístrojů) budou prováděny nájemcem a na jeho náklady.

 

8. Poplatky

 1. Odvoz prázdných barelů 18,9 l (pokud si odběratel neobjedná plné): 50,- Kč/ks
 2. Poplatek za poškozený barel odběratelem 180,- Kč
 3. Kopie dodacího listu, faktury: 50,- Kč/list A4
 4. Doprava paušál: 378,- Kč (v případě objednávky min. 2 barelů pramenité vody je doprava ZDARMA).
 5. Práce technika paušál: 486,- Kč/hodinu
 6. Technická prohlídka + odvoz přístroje: 990,- Kč

9. Sanitace

 1. Sanitace je důležitou součástí údržby přístrojů. Představuje kompletní čištění, dezinfekci a odstranění vodního kamene ze všech částí přístroje, které přicházejí do styku s vodou. Státním zdravotním ústavem je sanitace doporučena provádět minimálně 4x do roka v intervalu 3 měsíců a to v závislosti na umístění přístroje, na množství odebírané vody a také na celkové mineralizaci jednotlivých typů balených vod. Sdílíme názor Státního zdravotního ústavu a doporučujeme Všem klientům provádět u přístrojů sanitaci 4x do roka, jinak nemůže společnost Stolní Voda garantovat klientovi nezávadnost stáčené vody a bezproblémový chod přístroje.
 2. V případě, že smlouva obsahuje placenou (automatickou) sanitaci, je klient povinen tuto sanitaci nechat společnost Stolní Voda provést a následně za ni v řádném termínu zaplatit. I v případě, že by klient odmítl sanitaci nechat provést, je povinen za ni společnosti Stolní Voda zaplatit.
 3. Sanitace přístroje se vykonává buď přímo na místě u klienta nebo se řeší odvozem přístroje do servisu a zapůjčením jiného přístroje po dobu čistění. Doba čistění přístroje je cca 30 minut. Cena sanitace je uvedena v ceníku společnosti Stolní Voda uveřejněného na webových stránkách společnosti www.stolnivoda.cz.

10. Zpracování osobních údajů zákazníka

1. Zákazník bere na vědomí, že společnost Stolní Voda zpracovává osob­ní údaje, které zákazník poskytl či poskytne společnosti Stolní Voda v souvislosti s jednáním o kupní, nájemní či jiné smlouvě mezi zákazníkem a společností Stolní Voda, jejím uzavřením a plněním, a dále osobní údaje, které společnost Stolní Voda shromáždí v souvislosti s poskyto­váním sjednaných služeb zákazníkovi. Zpracovávány budou zejména identifikační a kontaktní údaje zákazníka a další informace uvedené ve smlouvě nebo shromážděné v souvislosti s jejím plně­ním.

2. Společnost Stolní Voda při zpracování osobních údajů zákazníků dodržuje obecně závazné právní předpisy, především Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“) a dbá na ochranu soukromého a osobního života zákazníků.

3. Zákazník není podle žádného obecně závazného právního předpisu povinen poskytnout společnosti Stolní Voda své osobní údaje; poskyt­nutí osobních údajů je zcela dobrovolné. Bez poskytnutí osobních údajů však nemůže být smlouva mezi zákazníkem a společnosti Stolní Voda uzavřena ani plněna.

4. Společnost Stolní Voda bude zpracovávat osobní údaje zákazníka automatizovaně v rámci elektronické databáze i manuálně v listinné podobě.

5. Osobní údaje zákazníka bude společnost Stolní Voda zpracovávat pouze k následujícím účelům:

a)       poskytování sjednaných služeb a služeb s tím souvisejících na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR;

b)      ochrana práv a právem chráněných zájmů společnosti Stolní Voda, zejména určení, výkon nebo obhajoba právních nároků společnosti Stolní Voda na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR;

c)       dodržení právní povinnosti společnosti Stolní Voda stanovené obecně závaz­ným právním předpisem na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR (např. povinnost společnosti Stolní Voda uchovávat da­ňové doklady podle zákona o dani z přidané hodnoty); a

d)      marketingové a obchodní účely na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR z důvodu existence oprávněného zájmu společnosti Stolní Voda. Zpracování pro marketingové a obchodní účely zahrnuje též zpracování osobních údajů v rozsahu, která umožňuje čerpání věrnostních slev.

6. Osobní údaje budou zpracovávány pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. S ohledem na výše uvedené:

a)       k účelu podle článku 5.(a) budou osobní údaje zákazníků zpraco­vávány do zániku závazků z příslušné smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a společností Stolní Voda;

b)      k účelu podle článku 5.(b) budou osobní údaje zpracovávány (i) do konce 5. kalendářního roku následujícího po zániku závazků z příslušné smlouvy; a (ii) pokud zákazník v uvedené době zahájí proti společnosti Stolní Voda soudní, správní či jiné řízení, po dobu trvání takového řízení a dále po dobu 3 kalendářních měsíců od jeho ukončení;

c)       k účelu podle článku 5.(c) budou osobní údaje zpracovávány po dobu trvání příslušné právní povinnosti společnosti Stolní Voda; a

d)      k účelu podle článku 5.(d) budou osobní údaje zpracovávány do doby, než zákazník vyjádří svůj nesouhlas s takovým zpra­cováním.

7. Nejpozději do 3 kalendářních měsíců po skončení kalendářního roku, ve kterém uplynula doba zpracování podle předchozího článku, budou příslušné osobní údaje, u kterých pominul účel jejich zpracování, zlikvidovány či anonymizo­vány. Anonymizací osobního údaje se rozumí odstranění identifiká­torů (všech či některých) zákazníka v takovém rozsahu, že je trvale a nenávratně znemožněna jeho identifikace. Zpracovávané informace v důsledku provedené anonymizace přestanou mít charakter osobní­ho údaje.

8. Za účelem uvedeným v článku 5(a) bude společnost Stolní Voda v nezbytném rozsahu předávat osobní údaje zákazníka třetím oso­bám, které budou zákazníkovi poskytovat sjednané služby nebo budou poskytnutí takových služeb zprostředkovávat. Tito příjemci osobních údajů budou osobní údaje zákazníka zpracovávat jako správci od­povídající za prováděné zpracování.

9. Osobní údaje zákazníka mohou být dále v nezbytném rozsahu předávány zpracovateli, se kterým společnost Stolní Voda uzavřela smlouvu o zpracování osobních údajů. Jedná se zejména o osoby odlišné od zaměstnanců společnosti Stolní Voda, např. obchodní zástupce společnosti Stolní Voda. Na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR mohou být osobní údaje zákazníka sdíleny v rámci skupiny společnosti Stolní Voda, a to pro vnitřní administrativní účely s odkazem na oprávněný zájem členů takové skupiny podle recitálu 48 GDPR. Seznam členů skupiny společnosti Stolní Voda je dostupný na internetové adrese www.stolnivoda.cz . Zákazník bere na vědomí, že seznam členů skupiny společnosti Stolní Voda se může v čase měnit a doplňovat.

10. Zákazník bere na vědomí, že společnost Stolní Voda může jeho osobní údaje poskytnout dožadujícímu orgánu veřejné moci (např. soud či policie ČR), a to v rozsahu a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy.

11. Zákazník má v souvislosti se zpracováním osobních údajů celou řadu práv, včetně práva požadovat od společnosti Stolní Voda přístup ke svým osobním údajům (za podmínek čl. 15 GDPR), jejich opravu nebo výmaz (za podmínek čl. 16 nebo čl. 17 GDPR), popřípadě omezení zpracování (za podmínek čl. 18 GDPR). Za podmínek uvedených v čl. 20 GDPR může zákazník uplatnit právo na přenositelnost údajů. Za podmínek uvedených v čl. 21 GDPR má zákazník právo vznést námitku proti prováděnému zpracování. Dotazy a žádosti týkající se zpracování osob­ních údajů mohou zákazníci adresovat na emailovou adresu: info@stolnivoda.cz.

12. Pokud se zákazník domnívá, že jsou jeho osobní údaje zpracovávány v rozporu s právními předpisy, má právo obrátit se na společnost Stolní Voda s žádostí o zjednání nápravy. Jestliže bude žádost zákazníka shledána oprávněnou, společnost Stolní Voda neprodleně odstraní závadný stav. Tím není dotčena možnost zákazníka podat stížnost přímo u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

13. Uzavřením smlouvy mezi zákazníkem a společností Stolní Voda, která odkazuje na tyto podmínky, zákazník potvrzuje, že byl seznámen s informacemi o zpracování osobních údajů uvedenými v tomto článku.

11. Závěrečná ustanovení

 1. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH, které bude připočteno v aktuální zákonné sazbě.
 2. Písemnou dohodou mezi společností Stolní Voda a klientem může být užití jednotlivých ustanovení těchto všeobecných obchodních podmínek, popřípadě užití všeobecných obchodních podmínek jako takových, vyloučeno.
 3. Obě smluvní strany se dohodly, že pro řešení případných sporů z výše uvedených typů smluv je rozhodné právo České republiky a místně příslušným je soud v místě sídla společnosti Stolní Voda.

Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou účinné od 16.09.2016

Poslední aktualizace 25.05.2018