Antivirová dezinfekce COVIcidol 250 ml.

103,31 Kč125,00 Kč s DPH

- +

Přidat na seznam přání

visa

Nový produkt

Antivirová dezinfekce COVIcidol  250 ml.

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem určený pro dezinfekci rukou a povrchů.  Dezinfekční přípravek typ 01, 02. Určeno pro širokou veřejnost a profesionální použití.

Více informací

Více informací

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem určený pro dezinfekci rukou a povrchů.  Dezinfekční přípravek typ 01, 02. Určeno pro širokou veřejnost a profesionální použití.

Vyrobeno na základě receptury doporučené WHO.

 

Způsob použití: Přípravku použijte dostatečné množství (2x3 ml), aby pokryl celý ošetřovaný povrch. Naneste na dlaně a rozetřete po celých rukou a zápěstích; zvláštní pozornost věnujte kůžičce kolem nehtů a záhybům v kůži. Dobře vtírejte, dokud není kůže suchá. Tento postup by měl trvat přibližně 1 minutu. Při opakovaném použití je vhodné pleť ošetřit hydratačním krémem.

 

Účinná biocidní látka (g / 100g): ethanol (EC: 200-578-6): 79,6 g

 

NEBEZPEČÍ

Vysoce hořlavá kapalina a páry. Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení: Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. Uchovávejte obal těsně uzavřený. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. Odstraňte obsah/obal předáním oprávněné osobě nebo předáním na sběrný dvůr do části nebezpečného odpadu.

Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku.

 

Skladovatelnost: 6 měsíců při skladování za běžných teplot.  Nádobu uchovávejte těsně uzavřenou.

Objem: 250ml.

Recenze

Žádný názor zákazník pro tuto chvíli.

Napsat recenzi

Antivirová dezinfekce COVIcidol  250 ml.

Antivirová dezinfekce COVIcidol 250 ml.

Antivirová dezinfekce COVIcidol  250 ml.

Dezinfekční přípravek s virucidním účinkem určený pro dezinfekci rukou a povrchů.  Dezinfekční přípravek typ 01, 02. Určeno pro širokou veřejnost a profesionální použití.